İCRA İNKAR TAZMİNATI

İCRA İNKAR TAZMİNATI NEDİR?

İcra inkar tazminatı, borçlar hukuku anlamında bir tazminat olmayıp, ancak itirazın iptali davasında iptal kararı verildiği takdirde hükmedilen tazminat türüdür.

İtirazın iptaline yani borçlunun itirazında haksız olduğuna karar verildiği takdirde alacaklı-davacı lehine %20 icra inkar tazminatına hükmedilir.

İtirazın iptali davası sonucunda, takip konusu yapılan alacağın tamamı üzerinden değil yargılama sonucu kabul edilen miktar üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilir.

İCRA İNKAR TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

İcra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için geçerli bir ilamsız icra takibinin olması ve takibe 7 günlük itiraz süresi içerisinde itirazda bulunulması gerekir. Takip iptal edilmiş veya herhangi bir nedenle geçersiz ise bu durumda icra inkar tazminatına hükmedilmesi mümkün değildir. İlamlı takiplerde icra inkar tazminatı olmaz.

Ayrıca itirazın alacaklıya tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde itirazın iptali davasının açılmış olması gerekir. 1 yıllık süre geçtikten sonra açılan alacak davasında icra inkar tazminatı istenilmesi mümkün değildir.

Alacaklının dilekçesinde icra inkar tazminatını açıkça talep etmiş olması gerekir, mahkeme talep olmadan re’sen tazminata karar veremez.

Kural olarak icra inkar tazminatına hükmedebilmek için borçlunun itirazında iyi niyetli veya kötü niyetli olduğuna bakılmaz. Ancak, ödeme emrine itiraz eden borçlunun mirasçısı, velisi, vasisi ya da kayyımı ise bu halde borçlunun icra inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için ödeme emrine kötü niyetle itiraz ettiğinin ispat edilmiş olması gerekir.

Son olarak takip konusu alacağın miktarının likit olması gerekir. Örneğin, haksız fiilden kaynaklanan ve likit olmayan alacaklar ile ilgili icra inkar tazminatına hükmedilemez. 

+Yargıtay 19. HD., 2016/11472 E., 2017/185 K. …Dava faturadan kaynaklanan satış bedelinin tahsili için başlatılan icra takibinde itirazın iptali istemine ilişkindir. Alacak likit ve bilinebilir nitelikte olduğundan İİK’nın 67.maddesi uyarınca davacı yararına icra inkar tazminatına karar verilmesi gerekirken bu isteğin reddine karar verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir…’

+Yargıtay 11. HD., 2013/7413 E., 2013/22671 K. davada istem tazminat niteliğinde olup bu nitelikte alacaklar likit olmadığından, likit olmayan alacağa dayalı takibe itirazın iptali davasında, davacının inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir…’