KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR?

Kötü niyet tazminatı, İcra ve İflas Kanunun 67/2. maddesi uyarınca ‘…takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir…’ şeklinde tanımlanmıştır.

İtirazın iptali davası alacaklı-davacı aleyhine, sonuçlandığı takdirde borçlu lehine kötü niyet tazminatına hükmedilir.  Davacı aleyhine reddedilen miktar üzerinden kötü niyet tazminatına hükmedilmelidir.

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

Kötü niyet tazminatına hükmedilebilmesi için geçerli bir ilamsız icra takibinin olması ve takibe 7 günlük itiraz süresi içerisinde itirazda bulunulması ve süresi içerisinde itirazın iptali davasının açılması gerekir.

Borçlu lehine kötü niyet tazminatına hükmedilebilmesi için davanın kısmen veya tamamen reddedilmiş olması, alacaklının icra takibine geçme ve itirazın iptali davası açmasında kötü niyetli ve haksız olduğunun ispatı gerekir. Davacının icra takibinde haksız olmasının yanı sıra takibin kötü niyetle yapıldığının ispatı da şarttır.

Davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi halinde kötü niyet tazminatına hükmedilmez.

Borçlunun cevap ya da cevaba cevap dilekçesinde kötü niyet tazminatını açıkça talep etmiş olması gerekir, mahkeme talep olmadan re’sen tazminata karar veremez.

+Yargıtay 11. HD., 2016/1072 E., 2016/9554 K. …Dava, taşıma sözleşmesine dayanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine ve davalı lehine %20 oranında kötüniyet tazminatına hükmedilmiştir. Kötüniyet tazminatı, itirazın iptali davasına konu edilmiş bir alacağın mevcut olmadığının tespit edilmesi ve alacaklının da kötüniyetli olarak icra takibi başlatmış olmasının anlaşılması halinde borçlu lehine hükmedilebilecek bir tazminat olup, alacaklının icra takibinde kötü niyetli olduğunun iddia eden borçlu tarafça kanıtlanması gerekir …’

+Yargıtay 13. HD., 2012/26728 E., 2013/8605 K. …İİK 67/2 maddesi takibin haksız ve kötü niyetli olması halinde alacaklı aleyhine tazminata hükmedileceğini hükme bağlamaktadır. Anılan kanun hükmü uyarınca alacaklı-davacı lehine tazminata hükmedilebilmesi için davacı alacaklı tarafından yapılan icra takibinin haksız olmasının yanı sıra takibin kötü niyetle yapılması da şarttır…’

+Yargıtay 19. HD., 2011/3310 E., 2011/1326 K. …Kötü niyet tazminatı verilebilmesi için alacaklının takibinde haksız ve kötü niyetli olması gerekir. Alacağın ispat edilmemiş olması tek başına kötü niyetin göstergesi değildir. Somut olayda davacının kötü niyetinin ispatlanamamış olması karşısında aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir…’