fbpx Skip to content

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, Türk Medeni Kanunu’nun 118 ve devamı maddelerinde düzenlenen Aile Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıklarından kaynaklı boşanma, nişanlılık, maddi-manevi tazminat, evlenme, nafaka, velayet, vesayet, mallara ilişkin paylaşım vd. aile hukuku konularına ilişkin davalara giren avukatlara halk arasında verilen isimdir.

Yasalarda boşanma avukatı gibi bir düzenleme olmayıp halk arasında boşanma avukatı tabirinin zaman içerisinde sık kullanımına bağlı olarak böyle bir kullanım ortaya çıkmıştır.

Boşanma davası süreci, taraflar için uzun, yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu süreçte taraflar çoğunlukla bir araya gelmek istememekte, gelse dahi çözüm üretememektedirler. Bu durumda diğer davalarda olduğu gibi işin teknik kısmını bilen ve bu davalara bakan bir boşanma avukatı ile sürecin devamı tarafların lehine olacaktır.

Boşanma ve Mal rejiminden kaynaklı paylaşım davaları arabuluculuk yolu ile bitirilebilir mi?

Boşanma davasının arabuluculuk yolu ile sonuçlandırılması mümkün değildir. Mal rejimine ilişkin paylaşımdan kaynaklı uyuşmazlıkların ise ihtiyari arabuluculuk yolu ile sonuçlandırılması mümkündür.

Boşanma veya ayrılık davası ne zaman açılmış sayılır?

Boşanma veya ayrılık davası, tevzi bürosu veya buna ilişkin işlemlerin yapıldığı ön büroya dava dilekçesi ve eklerinin verildiği tarihte açılmış sayılır.

Ayrılık davası nedir?

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, isterse boşanma ya da ayrılık isteyebilir. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkin ise boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkin ise ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.

Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma; evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu şekilde açılan davaya anlaşmalı boşanma davası denir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Çekişmeli boşanma nedir?

Çekişmeli boşanma; Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma davası dışındaki tüm boşanma davaları çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır.

Boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme hangileridir?

Boşanma davası Aile Mahkemelerinin görevi kapsamındadır. Aile mahkemeleri kurulmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkemedir.

Yetkili mahkeme ise TMK 168. madde uyarınca ‘Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.’ Bu davalarda yetki kamu düzeninden olmayıp yetki itirazı ilk itiraz olarak ileri sürülmelidir.

Boşanma sebepleri nedelerdir ve dava açılırken nelere dikkat edilmelidir?

Türk Medeni Kanunu’nda özel ve genel olarak düzenlenen boşanma sebepleri bulunmaktadır. Her somut olayda boşanma sebeplerinin bulunup bulunmadığı boşanma avukatı tarafından değerlendirilmelidir.

A-Özel boşanma sebepleri;

  • Zina sebebiyle boşanma (TMK madde 161),
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma (TMK madde 162),
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma (TMK madde 163),
  • Terk sebebiyle boşanma (TMK madde 164),
  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma (TMK madde 165),

B-Genel boşanma sebebi;

  • Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma (TMK madde 166),

Boşanma davasında birden fazla boşanma sebebine dayanılabilir mi?

Taralar boşanma davalarında birden fazla boşanma sebebine dayanabilir. Bu durumda tarafların talepleri arasında aslilik ve ferilik ilişkisi kurması gerekmektedir. Mahkeme öncelikle asli talep hakkında inceleme yapmalı ve her boşanma sebebi hakkında ayrı ayrı hüküm kurulmalıdır.

Yargıtay 2. HD., 2015/39 E., 2015/14048 K. ‘…Davacı kadın dava dilekçesinde zina, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebeplerine dayalı olarak boşanma davası açmış, mahkemece tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı kadının dava dilekçesinde yer alan zina ve pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedenine dayalı talepleri hakkında hükmün gerekçesinde bir açıklama yapılmadığı gibi, hüküm fıkrasında da olumlu veya olumsuz bir hüküm kurulmamıştır. Davacının açıklanan özel boşanma sebeplerine dayalı talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilmemesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir…’

Boşanma davasına karşı dava açılabilir mi?

Eşlerden her biri kendisine karşı açılmış olan davaya, karşı dava açabilecektir. Karşı davaya ilişkin hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu 132-135. maddeleri kapsamında düzenlenmiştir.

Bunun için asıl davanın açılmış ve halen görülüyor olması ile karşı davada ileri sürülen talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması şarttır.

Bu şartların varlığı halinde karşı dava, cevap dilekçesine verilecek süre içerisinde açılmalıdır. Bu şartlar tamamlanmadan karşı dava açılması halinde dava reddedilmeyecek olup ayrı esasa kaydedilir, bu şekilde görülmesine devam edilir. Mahkeme gerekli gördüğü ve şartların da bulunması halinde dosyaların birleştirilmesine de karar verebilir.

Boşanma davasında avukata verilen vekaletname nasıl olmalıdır?

Boşanma davası için noter tarafından düzenlenen vekalet verenin fotoğrafını ve boşanmaya ilişkin özel yetki içerir vekaletname alınması gerekmektedir. Genel yetkili vekaletnameye dayanılarak boşanma davası açılamaz, açılan davada ise bu hususun tamamlanması gerekmektedir.

Açılan boşanma davasına bu vekaletnamenin aslı veya avukat tarafından tasdik edilmiş sureti sunulmalıdır.

Boşanma Davası ile birlikte tazminat ve nafaka istenebilir mi? 

Taraflar boşanma davası ile birlikte tedbir nafakası ve kesinleşmeyle birlikte yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat istenebilir. Bu talepler boşanma davasında hükümle birlikte karara bağlanır, dava dosyasından tefrik edilerek ayrı bir dava gibi görülmez.

Bu talepler boşanma davasıyla birlikte istenilmediği takdirde davanın devamı süresince ayrı bir dava ile ya da kesinleşmeden sonra 1 yıllık süre içerisinde istenebilir.

Boşanma Davası ile birlikte mal paylaşımı istenebilir mi? 

Taraflar boşanma davası ile evlilik birliği süresince elde edilen mallara ilişkin mal paylaşımı ya da alacak talep edemezler. Mal rejimine ilişkin alacak talebi olanların ayrıca dava açmaları gerekmektedir. Boşanma davasıyla birlikte bu alacak talep edildiği takdirde bu yönüyle dosya tefrik edilerek ayrı esasa kaydedilir ve ayrı dava olarak görülmesine devam edilir.

Boşanma Davası adli tatilde görülür mü? 

Adli tatile ilişkin hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102-104. maddeleri kapsamında düzenlenmiştir.

Yasanın açık hükmü gereği boşanma davaları adli tatilde görülebilecek davalardan değildir. Buna rağmen anlaşmalı boşanmaya ilişkin adli tatilde karar verilmesine de yasal bir engel yoktur.

Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi adli tatile rastlarsa bu süreler adli tatil bitiminden itibaren 1 hafta uzatılmış sayılır.

Tıkla, sorunu sor.
1
Avukata sor
Sorunuzu gönderin en kısa sürede dönüş yapalım.