İŞ MAHKEMESİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

 • Kıdem Tazminatı Davası
 • İhbar Tazminatı Davası
 • Kötü Niyet Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Haksız Fesih Tazminatı Davası
 • Ayrımcılık Tazminatı Davası (Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası)
 • Ücret Alacakları Davası
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Boşta Geçen Süre Ücreti
 • Fazla Çalışma, Gece Çalışması ve Ara Dinlenmeleri Ücreti Tazminat Davası
 • Hafta Tatili Günleri Ücreti Tazminat Davası
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Tazminat Davası
 • Yıllık İzin Ücreti ve Ücretli İzinler Ücreti Tazminat Davası
 • Bakiye Süre Ücreti Tazminat Davası
 • Cezai Şart Ücreti Tazminat Davası
 • Eğitim Gideri Ücreti Tazminat Davası
 • İlave Tediye Ücreti Davası
 • İkramiye Ücreti Davası
 • Prim Ücreti Davası
 • Yeni İş Arama İzni Ücreti
 • İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Davaları
 • İşe İade Davası
 • Hizmet Tespiti Davası
 • Menfi Tespit Davası
 • İtirazın İptali Davası
 • İcra İnkar Tazminatı Davası
 • Rekabet Yasağı Davası
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

  Bunlar iş mahkemelerinde görülen bir kısım dava türleridir.

 

İŞ MAHKEMESİ AVUKATI, İŞÇİ AVUKATI, İŞVEREN AVUKATI ve İŞ MAHKEMESİ AVUKATI KAVRAMI NEDİR?

Kahramanmaraş İş Hukuku ya da İş Davası avukatı olarak bizler ekibimiz ile yukarıda belirtilen davalarda uzman kadromuz aracılığıyla işçi ve işverenlere hizmet sağlamaktayız.

İş Kanunu ve diğer kanunlardan kaynaklı işçi işveren ilişkisinden doğan davalara bakan avukatlara halk arasında işçi avukatı ya da işveren avukatı denir. Yasalarda işçi avukatı ya da işveren avukatı gibi bir düzenleme olmayıp halk arasında bu tabirlerin zaman içerisinde sık kullanımına bağlı olarak böyle bir kullanım ortaya çıkmıştır.

İş davaları süreci, taraflar için uzun, yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu süreçte taraflar çoğunlukla bir araya gelmek istememekte, gelse dahi çözüm üretememektedirler. Bu durumda diğer davalarda olduğu gibi işin teknik kısmını bilen ve bu davalara bakan bir işçi avukatı ya da işveren avukatı ile sürecin devamı tarafların lehine olacaktır.

İş Hukuku’nda Arabuluculuk

01/01/2018 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle birlikte işçi işveren ilişkisinden kaynaklı davalar istisnalar hariç (iş kazası, meslek hastalığı, hizmet tespiti vd.) olmak üzere zorunlu arabuluculuğa tabi tutulmuştur. Bu nedenle dava şartı arabuluculuk olarak düzenlenen talepler ile ilgili açılan davalarda arabuluculuk süreci tamamlanmamış ise davanın usulden reddi gerekir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak adına sürecin uzman bir işçi avukatı ya da işveren avukatı tarafından takip edilmesi tarafların menfaatine olacaktır.

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik alacakları davası, işçinin işyerinde çalışmasından doğan ücret ve tazminatlara verilen genel isimdir. İş mahkemesinde hangi davalar görülür başlığı adı altında bir kısım işçilik alacaklarını örnek olarak sıraladık.

İşçinin çalışmasının karşılığında kazandığı bu hak ve alacakları vadesi geldiğinde işveren tarafından mutlak surette ödenmelidir. Bu hak ve alacakların eksik ya da zamanında ödenmemesi halinde işçinin haklı fesih hakkı doğacağı gibi bir kısım alacaklar yönünden ise fesih yapılmadan doğrudan dava hakkı doğacaktır.

İşçilik alacaklarının dava konusu edilecek olması durumunda zaman aşımı süreleri işçinin hak kaybına uğramaması için önem taşır. 01.01.2018 tarihinden sonra İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle işçilik alacaklarının bir kısmı için zaman aşımı süreleri kısaltılmıştır. Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 01.01.2018 tarihinden önce işten ayrılanlar için 10 yıl iken, bu tarihten sonra işten ayrılanlar için zaman aşımı süresi 5 yıl olmuştur. Bu alacaklar için zaman aşımı süresi iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle başlar. Uygulamada genellikle karıştırılan konu ise fazla çalışma ücreti alacakları açısından ön görülen zaman aşımı süresidir. Zamanaşımı süresi, alacağa hak kazanıldığı tarih itibariyle başlamaktadır. Fazla mesai ücretlerine ise çalışılan her ayın sonunda hak kazanılmaktadır. Buna göre fazla mesai alacakları hak kazanıldıkları ay itibariyle 5 yıl içerisinde talep edilmezse zaman aşımına uğrayacaktır.

Hizmet Tespiti Davası Avukatı 

Hizmet tespiti davaları, işçinin sigortasız çalışması, sigortasında eksik günleri bulunması, sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi durumlarda açılan davalardır. Hizmet tespiti davalarına Sosyal Güvenlik Kurumu da müdahil olmaktadır. Bu davalar kamu düzenindendir. Hizmet tespiti davasının neticesinde işçiye bir para ödenmesine karar verilmez. Yani işçi bu dava neticesinde maddi bir menfaat elde edemeyecektir. Buna karşılık işçinin sigorta primlerinin SGK’ya ödenmesine karar verilecek böylelikle işçinin sigorta primlerindeki eksiklik nedeniyle yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilecektir.  

Kıdem Tazminatı Davası Avukatı

Kıdem tazminatı, işçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl süre çalışması neticesinde işçinin bu iş yerinde çalışması esnasında yıpranmasından kaynaklı olarak belli koşullarda hak kazanacağı tazminat türüdür. Hukuki niteliği gereği kıdem tazminatı bir ücret değil, tazminat alacağıdır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında giydirilmiş brüt ücret esas alınır. İşçinin çalıştığı her bir yıl için ortalama bir giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Normal şartlar altında istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz. Ancak işçinin haklı bir nedeni bulunması halinde işçi iş akdini kendisi feshetse bile kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İhbar Tazminatı Davası Avukatı

İşçinin işten derhal ayrılmasını kanunen gerektiren bir neden bulunmuyorsa, işten ayrılmadan önce işten ayrılacağını bildirmesi gereken süre ihbar süresidir. Aynı şekilde işveren de işçinin işten derhal çıkarılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın işçiyi işten çıkarıyorsa ihbar sürelerine uymakla yükümlüdür. İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre kanunla belirlenmiş sürelerdir. İşçi de işveren de ya bu sürelere uyacak ve ihbar süresince iş ilişkisi devam edecektir ya da ihbar süresinin ücreti ihbar tazminatı olarak ödenecektir. İşten kendi isteği ile ayrılan işçi, ayrılması haklı nedene dayansa bile ihbar tazminatına hak kazanmaz.

Fazla Mesai Davası Avukatı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma yapan işçiye 1 saatlik fazla çalışmasının karşılığında 1,5 saatlik ücreti fazla mesai ücreti olarak ödenmelidir. Aksi halde bu nedenle işçi işten ayrılarak hem kıdem tazminatının hem de fazla mesailerinin ödenmesini talep edebilir. Fazla mesailerin ispatında puantaj kayıtları, işyeri giriş-çıkış listeleri, PDKS kayıtları, aynı işyerinde çalışmış olan diğer işçilerin tanık beyanları delil olarak gösterilebilecektir.

İşe İade Davası Avukatı

İşçinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılması halinde kanunda belirtilen koşulların oluşması durumunda işe iade davası açılabilir. Bu dava ile işçinin işine iadesi, aksi halde en az 4 aylık işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talep edilir. İşe iade davası için  işçinin işten çıkarılması veya işten çıkarılacağına dair feshi ihbarının yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır. Arabuluculuk dosyasının anlaşmama ile sona erdiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde de davanın açılması gerekir. Aksi takdirde dava hak düşürücü süre nedeniyle reddedilecektir. İşe iade davası açılabilmesi için iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması ve dava açacak işçinin minimum 6 aydır aynı iş yerinde çalışması gerekir. İşten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi işe iade davası açılmasına engel teşkil etmemektedir.