BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI

BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI

Bağımsız tedbir nafakası TMK 195 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca ‘Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler.’

Bağımsız tedbir nafakası istenilebilmesi için eşlerin ortak alınan veya ortak olmayan bir kararla birlikte yaşamaya ara vermiş olması gerekmektedir. Bu durumda tarafların boşanmış olması ya da derdest boşanma davasının bulunması şart değildir. Bunun için usulüne uygun dava açılmış olması gerekmektedir.

Eşlerden biri ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hâle gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde bulunabilir.

Dava açma hakkı eşe, ayırt etme gücüne sahip çocuğa, ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuğa atanan kayyıma, vasiye aittir. Davalı ise her somut olaya göre diğer eş, çocuğa fiilen bakmayan anne veya baba, çocuğun anne-babası, ve iflas idaresi olabilir.

Bağımsız tedbir nafakası eş ve çocuk için ayrı ayrı istenebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz, davacının ayrı yaşamada haklı olunduğu ispatlaması gerekir. Çocuk için yapılan başvuruda ise ayrı yaşamada haklı olunup olunmadığına bakılmaz.

Davacının gelirinin bulunması nafaka verilmesine tek başına engel olmamakla birlikte düzenli ve yeterli geliri olan eş lehine nafakaya hükmedilmez.

Ayrı yaşamada haklı olan eş yanında bulunan çocuk için de bağımsız tedbir nafakası isteyebilir. Yanında olmayan çocuk için istenilmesi mümkün değildir. Çocuk ergin olana kadar nafaka devam eder.

Askerlik görevini yapan ve yeterli malvarlığı bulunmayan kişi aleyhine bağımsız tedbir nafakasına hükmedilemez.

Ayrı yaşayan eşin evlilik dışı birliktelik durumu var ise lehine nafakaya hükmedilmez.

Fiziksel ve ruhsal herhangi bir sağlık problemi veya engeli bulunmamasına rağmen bilerek ve isteyerek çalışmayan kişi lehine nafakaya hükmedilmez.

Hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumu ile davacının taleplerini dikkate alarak uygun bir nafaka miktarı kararlaştırır.