ÇOCUĞA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI VE İŞTİRAK NAFAKASI

ÇOCUKLARA GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI ve İŞTİRAK NAFAKASI

Türk Medeni Kanunu 169. madde ve devamı uyarınca hükmüne göre ‘Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.’

Çocuk için davanın devamı sırasında verilen nafakaya geçici tedbir nafakası denir. Çocuğa geçici tedbir nafakası dava tarihinden itibaren bağlanır. Nafaka ayrı bir dava ile istenebileceği gibi karşı dava ile de istenebilir. Bu nafaka çocuk ergin olana kadar verilir. Ergin olduktan sonra kanundaki istisnai hallerde ise devam eder. 

Geçici tedbir nafakası verilebilmesi; kesin hüküm oluşturmaz, dava açılması ile re’sen hak edilir ve tahsili ilamsız icra ile mümkündür.

Tedbir nafakası verilirken çocuğun ihtiyaçları, tarafların sosyo-ekonomik durumu, var ise çocuğun geliri, tarafların ödemeyi kabul ettikleri miktar dikkate alınarak, istek olmasa bile hakim re’sen TMK 169. madde uyarınca geçici tedbir nafakası bağlayabilir.

Çocuk fiilen yanında olan eş yararına tedbir nafakasına hükmedilebilir. Sonraki süreçte çocuğun fiilen yanından ayrılması ve bu durumun süreklilik arz etmesi halinde bu husus geçici nafakanın kaldırılması neden olacaktır.

Açıkça tedbir nafakası istenilmediği belirtilmediği sürece nafakanın bağlanması gerekir. Açıkça istenilmediğinin belirtildiği halde çocuk yararına nafakaya hükmedilmemelidir.

Boşanma davasının kesinleşmesiyle birlikte geçici tedbir nafakası sona erer ve çocuk lehine hükmedilen nafaka var ise iştirak nafakası olarak adlandırılır ve devam eder.  Talep olmasa bile TMK’nın 182. maddesi uyarınca re’sen hakim tarafından iştirak nafakasına hükmedilir.

Boşanma sırasında iştirak nafakasının istenilmemesi daha sonra ayrı bir dava ile nafaka istenilmesine engel değildir.

Boşanma davası sırasında çocuk yararına bağlanan geçici tedbir nafakası boşanma davasının reddi halinde iştirak nafakasına dönüşmez ve kesinleşmeyle birlikte sona erer.

Ölüm, erginliğe ulaşma, feragat, tarafların mali durumunun değişmesi, çocuğun evlatlık verilmesi hallerinde iştirak nafakası sona erer.